1. Kansliasta käsin kokonaisuus hallinnassa

1.1 Yleistä

TEPO-kansliapääte vastaa toiminnoiltaan kehittyneintä TEPO-ovipielipäätettä. Kansliapääte voidaan yhdistää PC:hen, osastokohtaiseen karttatauluun tai molempiin, jotka tehostavat kokonaisuuden hallintaa.

1.2 Kansliapääte

Kansliapäätteellä vastataan kaikentasoisiin kutsuihin ainoastaan nostamalla luuri, minkä jälkeen hoitaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla. 

 • Jos potilaspäätteissä on puheyhteys, se kytkeytyy automaattisesti päälle ja selväkieliset opastetiedot avustavat hoitajaa. 
 • Kansliapäätteellä voidaan hoitaa sisä- ja ulkopuhelut sekä puhelujen siirrot; kuulutukset; päivystys ja tiedotusten sekä viihdekanavien kuuntelu. 
 • Potilaan luvalla voidaan suorittaa myös tilatarkkailua.

1.3 PC-valvontapääte

Kansliapäätteessä on portti PC:n liittämistä varten. 

 • PC:hen voidaan ohjelmoida esimerkiksi osastokohtainen karttataulu, potilaskortti, lääkemääräykset ja puheluiden laskutus.
 • Huone-/potilaspainikkeisiin voidaan liittää myös valokuvia. 
 • PC-ohjelmisto on liitettävissä muiden järjestelmien potilastietokantoihin ja toimii mm. kaikissa Windows-versioissa.

2. Täsmällistä tietoa helposti valo-opasteilla ja käytävänäytöillä

2.1 Yleistä

TEPO-monipalvelujärjestelmän lähtökohtana on yksinkertainen, nopeasti tulkittava tiedonkulku potilaiden ja hoitohenkilökunnan välillä. Opaste on valittavissa käyttötarkoituksen mukaan yhdestä valo-opasteesta aina alfa-numeeriseen näyttöön saakka

2.2 Valo-opasteet 

Selkeät valo-opasteet potilashuoneiden ovien yläpuolella tai katossa kertovat henkilökunnalle kutsun luonteen ja kiireellisyystason.

Yhdessä valo-opasteessa on jo seuraavat perustoiminnot: 

 • vilkkuva valo apua tarvitaan
 • kiinteästi palava valo - asiaa hoidetaan
 • sammutettu valo - asia hoidettu

Eri kombinaatiot ja kiireellisyystasot on esitetty seuraavassa:

KUTSU Kiireellisyystaso III. 

Valkoinen, rauhalliseen tasatahtiin vilkkuva valo kertoo potilaan avuntarpeesta. Kiinteästi palava valkoinen valo kertoo että kutsuun on vastattu esimerkiksi ottamalla puheyhteys potilaaseen.

LÄSNÄ Keltainen, kiinteästi palava valo kertoo hoitajan olevan huoneessa ja huone on LÄSNÄ-tilassa.

LISÄAPU Kiireellisyystaso II. Vuorotahtiin vilkkuvat valkoinen ja keltainen valo kertovat, että huoneessa oleva hoitaja tarvitsee lisäapua esimerkiksi potilaan nostamiseen. Kiinteästi palavat valkoinen ja keltainen valo kertovat, että lisäapua hoitajalle on tulossa.

HÄTÄ Kiireellisyystaso I.

Punainen, nopeasti vilkkuva valo kertoo, että joku kyseisessä huoneessa on välittömän avun tarpeessa. HÄTÄKUTSU on huoneessa olevan hoitajan tekemä.

Sivu 2 (7)


2.3 Valo-opaste esimerkkejä


VO1


VO2


VO3


VO1-WC


VO2-WC

 

2.4 Käytävänäytöt

Selväkieliset käytävänäytöt valo-opasteineen kertovat ja viestivät kutsun luonteen, kiireellisyystason, päivystys- ja hätätiedot muilta osastoilta. Käytävänäytöt on todettu hyödyllisiksi esimerkiksi monimuotoisella tai useampi-käytäväisellä osastolla. Kuvassa 8-merkin käytävänäyttö jota saa yksi- tai kaksipuolisena.


KN8

3. Potilashuoneen ovipielessä on yksin-kertaisimmillaan pelkkä KUITTAUS tai LÄSNÄ painike.

3.1 Yleistä 

Monipuolinen TEPO on tehokas kutsu- ja viestijärjestelmä, mikä kootaan aina käyttäjän tarpeiden mukaan. 

 • Tiedonkulun ja yhteysvaatimuksien kasvaessa toimintoja on helppo lisätä koska lisäkaapelointia ei tarvita. 
 • Ovipielipäätteitä käytetään potilashuoneissa, saniteettitiloissa, tutkimushuoneissa ja henkilökunnan tiloissa.

3.2 Henkilökunta 

Potilashuoneeseen saapuva henkilö kuittaa kutsun ja avaa ns. TEPO-kanavan painamalla LÄSNÄ-painiketta, vaikkapa kyynärpäällään. 

 • Tieto LÄSNÄ-tilasta välittyy kansliapäätteille, ovipielipäätteille ja valo-opasteille. 
 • Samalla TEPO-kanava mahdollistaa kutsun, lisäapu-kutsun ja hätäkutsun vastaanoton sekä lisäapu- ja hätäkutsujen lähettämisen muulle henkilökunnalle. 
 • Kehittyneimmissä TEPO-ovipielipäätteissä on perinteisten puhelintoimintojen lisäksi nykyaikaiset tiedonsiirto- ja käyttäjän opastetoiminnot.
 • Ovipielipäätettä voidaan käyttää niin sisä- kuin ulkopuheluihin tai puhelujen siirtoon; se toimii tarvittaessa päivystyspäätteenä; siitä voi lähettää tiedotuksia; kuunnella tiedotuksia ja viihdekanavia.
 • Monipuolinen ovipielipääte on ylivoimainen yö- ja päivystysaikoina, jolloin henkilökunta on minimissään.

 

Sivu 3 (7)


3.4 Esimerkkejä ovipielen varustuksista

3.4.1 Kuittaus-painike

Yksinkertaisin mahdollinen ovipielivarustus on KUITTAUS-painike jossa on kutsun merkkivalo. Yksi painallus kuittaa kutsun suoraan. Läsnä-tila ei ole mahdollista tällä kojeella.

3.4.2 Läsnä-painike

Kutsu , läsnä-, lisäapu- ja hätäkutsumerkkivalot. Läsnä painike on varustettu myös summerilla jonka merkkiäänet kertovat osaston muista kutsuista huoneen ollessa läsnä-tilassa. Ensimmäinen painallus asettaa ko. tilan läsnä- tilaan joka mahdollistaa summeritoiminnan sekä lisäapu ja hätäkutsujen tekemisen vastaavilla painikkeilla tai potilaspäätteillä. Toinen painallus kuittaa kutsun.

3.4.3 Läsnä- ja lisäapupainikkeet

Lisäapukutsu on mahdollinen huoneen ollessa läsnä-tilassa.

   

3.4.4 Hätä- ja Läsnäpainikkeet

Hätäkutsu on mahdollinen huoneen ollessa läsnä-tilassa.

3.4.5 Hätä-, Lisäapu- ja Läsnäpainikkeet

Lisäapu- ja hätäkutsu ovat mahdollisia huoneen ollessa läsnä-tilassa.

3.4.6 Ovipielessä voi olla vielä edellisten lisäksi KAP-kansliapääte.

Kansliapääte tuo osaston kaikki toiminteet, kutsut ja hälytykset ovipieleen.

Sivu 4 (7)


4. Kutsupainikkeet

4.1 Yleistä 

Kutsupainikkeet toimivat aina jonkin ovipieli-kojeen alaisuudessa, tällaisia ovipielikojeita ovat esim. KUITTAUS LÄSNÄ painikkeet.

4.2 KP1-kutsupainike

Yleiskutsupainike peruskutsun tekemiseen

4.3. KP2-kutsupainike

Yleiskutsupainike peruskutsun tekemiseen. Varustettu punaisella vetonarulla joka on riittävän pitkä esim. kattoasennukseen.

KP3-kutsuoainike

Yleiskutsupainike peruskutsun tekemiseen johon voidaan liittää lisäksi erillinen johtopainike KP4.

KP4-kutsupainike

Johdollinen kutsupainike peruskutsun tekemiseen.

KP4H-kutsupainike

Johdollinen herkkä, vähän puristusvoimaa vaativa kutsupainike peruskutsun tekemiseen
   

Sivu 5 (7)
    

5. TEPO potilaspääte nykyisiin ja tule-viin tarpeisiin

5.1 Yleistä 

TEPO monipalvelujärjestelmän sisään on ra-kennettu valmiudet, jotka palvelevat potilasta ja hoitohenkilökuntaa nyt ja tulevaisuudessa. Monipuolinen laitekanta kutsupainikkeesta monipalvelupäätteeseen mahdollistaa käyttö-tarkoitukseen sopivien laitteiden valinnan hankintatilanteessa. Muotoilultaan ja värityk-seltään päätteet soveltuvat helposti erilaisiin kalusteisiin ja käyttötarkoituksiin.

5.2 Henkilökunta 

Hygieeninen ja helposti puhdistettava TEPO potilaspääte on suunniteltu palvelemaan hoi-tohenkilökuntaa ja lääkäreitä sekä helpotta-maan heidän vaativaa, ihmis-läheistä työtään. Kutsut, puhelut ja tiedon-kulku voidaan yhdis-tää tarvittaessa potilaan luona olevalle hoita-jalle tai lääkärille.

5.3. Potilaat 

Potilaalle tärkeät painikkeet ovat helppokäyt-töisiä, suurikokoisia ja selkeästi ryhmiteltyjä. TEPO-potilaspäätteellä voidaan kutsutoimin-tojen lisäksi hoitaa sisäiset ja ulkoiset puhelut sekä kuunnella radio-, tv- ja video-ohjelmia tai suoria lähetyksiä vaikkapa lähiseurakunnasta yksilöllisesti tyynykaiuttimesta.

5.4 PP1-potilaspääte

Potilaalle tärkeät painikkeet ovat helppokäyttöisiä, suurikokoisia ja selkeästi ryhmiteltyjä. PP1 potilaspäätteellä voidaan kutsutoimintojen lisäksi ohjata yö ja lukuvaloja, siihen voidaan liittää hälytys, hoitaa sisäiset ja ulkoiset puhelut sekä kuunnella radio, tv ja video ohjelmia tai suoria lähetyksiä vaikkapa lähiseurakunnasta yksilöllisesti tyynykaiuttimesta. Jos kohteeseen on hankittu päivystysohjelmisto, voidaan päätteellä myös päivystää.

 

5.5 PPC-potilaspääte

Potilaalle tärkeät painikkeet ovat helppokäyttöisiä, suuri-kokoisia ja selkeästi ryhmiteltyjä. PPC potilaspäätteellä voidaan kutsutoimintojen lisäksi ohjata yö ja lukuvaloja, siihen voidaan liittää puhelin, kuunnella radio, tv ja video ohjelmia tai suoria lähetyksiä vaikkapa lähiseurakunnasta yksilöllisesti tyynykaiuttimesta.

5.6 Esimerkkejä TEPO-järjestelmään liitet-tävistä puhelinkojeista.

5.7 Dect-puhelinmalleja

Sivu 6 (7)
  

5.8 Esimerkki järjestelmään liitettävästä langattomasta dementia- ja päällekarkausrannekkeesta

6. Tulevaisuus

TEPO järjestelmässä on portti tulevaisuuteen, jolla voidaan välittää telemetrian ja kuivake-mian mittaustietoja ATK keskuksiin ja tulevaisuuden järjestelmiin.

 

Tuotekehityksemme tärkeimpänä
lähtökohtana on aina ihminen!

TELETALO OY
Yrittäjäntie 4  01800 Klaukkala, Finland
Puhelin: 010 32 60 600
Internet: http://www.teletalo.fi
  
Sivu 7 (7)